TESSHINKAN LINEAGE CHART

Gibu

Kanegawa

(….~….)

Gichin

Funakoshi

(1868~1959)

Kenwa

Mabuni

(1889~1952)

Anko Itosu

(1830~1914)

Eisuke Akamine

(1925~1999)

Second President

Shinken Taira

(1897~1970)

Founder and First President

Ryukyu Kobudo Hozon Shinko Kai

Seichiro Higa

(1890~1991)

Jinsaburo Higa

(1900~1981)

Raisuke Higa

(1904~1989)

Yohei Akamine

(1906~1987)

Tawada Shinboku

(Tawada Megantu)

(1814~1884)

Anko Asato

(1828~1906)

Ufuchiku Kinjo

(Kanigusuku)

(1841~1926)

Moden Yabiku

(1878~1941)

Chojo

Oshiro

(1887~1935)

Fujita

Seiko

(Ninja)

Jinsei

Kamiya

(1894~1964)

Saburo Chinen

(1840~1922)

Chikudun Chinen

(Yamshiro Aburaya)

(1797~1881)

Kanga Sakugawa

(Sakugawa Todi)

(1762~1843)

Hidemi Tamayose

(1949)

Shorinryu Karate

Seiyu Nakamura

( 19     )

Shorinryu Karate

Shima Masao